Úplné pravidlá ochrany osobných údajov

 

Pre spoločnosť Courlux je veľmi dôležitá ochrana osobných údajov a chceme pri spracovaní Vašich súkromých dát zachovávať otvorenosť a  transparentnosť. 
Preto máme zavedené podmienky, v ktorých stanovíme, akým spôsobom budú Vaše osobné údaje spracované a chránené.

Kto kontroluje Vaše osobné údaje?

Kontrolu osobných údajov, ktoré nám poskytujete, vykonáva a zodpovednosť za  Vaše osobné údaje na základe platných právnych predpisov o ochrane dát nesie spoločnosť Courlux International S.A.. 
Courlux International
Route de la Broye 117
1623 Semsales
Švajčiarsko

Oprávnený zástupca: Lars Enström
DIČ: CHE – 112.040.774 VAT

Kde máme Vaše osobné údaje uložené?

Údaje, ktoré od Vás zbierame, sú uložené vo Švajčiarsku, ale môžu byť tiež poskytnuté a spracovávané v zemi v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo mimo EHP. Akýkoľvek takýto prenos Vašich osobných údajov prebieha v súlade s  platnými právnymi predpismi. V prípade prenosu mimo EHP Courlux používa ako ochranné opatrenie Štandardné zmluvné doložky a Štít na ochranu súkromia („Privacy Shield“) pre krajiny bez rozhodnutia Európskej komisie o  primeranosti.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje budú zdieľané v rámci skupiny Courlux a jej zmluvných partnerov.
Vaše osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté, vymenené či predané pre marketingové účely tretím osobám mimo skupinu Courlux. Osobné údaje poskytované tretím osobám sú používané výhradne za účelom poskytovania našich služieb.

Aký je právny základ spracovania?

V prípade každého jednotlivého spracovania osobných údajov, ktoré od Vás zbierame, Vás informujeme, či je poskytnutie osobných údajov dané zákonom, požaduje sa pre účely uzatvorenia zmluvy, či je povinné osobné údaje poskytnúť a aké sú prípadné dôsledky, ak sa rozhodnete údaje neposkytnúť.

Aké sú Vaše práva?

Právo na prístup: 

Máte právo kedykoľvek požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame. Môžete kontaktovať spoločnosť Courlux, ktorá Vám zašle Vaše osobné údaje e-mailom.

Právo na prenositeľnosť osobných údajov:

Kedykoľvek. ako spoločnosť Courlux spracováva Vaše osobné údaje automatizovaným spôsobom na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy, máte právo na  kópiu svojich osobných údajov v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ktorý bude doručený Vám alebo inej osobe. To výhradne zahŕňa osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na opravu: 

Máte právo požadovať opravu Vašich osobných údajov, pokiaľ nie sú správne, a máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 
Ak máte registráciu v spoločnosti Courlux, môžete svoje osobné údaje upraviť v  rámci svojho účtu a na stránkach spoločnosti zabezpečených heslom.

Právo na výmaz:

Máte právo na zmazanie akýchkoľvek osobných údajov spracovaných spoločnosťou Courlux kedykoľvek s výnimkou týchto situácii
*máte otvorenú požiadavku prostredníctvom Zákazníckeho servisu
*máte nedokončenú objednávku, ktorá ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná čiastočne
*máte u spoločnosti Courlux nevyrovnaný dlh, bez ohľadu na platobnú metódu
*ste podozrivý zo zneužitia našich služieb alebo ste ich v posledných štyroch rokoch zneužili
*Váš dlh bol v posledných troch rokoch predaný tretej strane, v prípade úmrtia zákazníka sa jedná o jeden rok
*ak ste uskutočnili akýkoľvek nákup, ponecháme si Vaše osobné údaje spojené s  Vašou transakciou pre účely účtovníctva

Vaše právo na napadnutie spracovania na základe legitímneho záujmu: 

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na  základe legitímneho záujmu spoločnosti Courlux. Courlux nebude tieto osobné údaje ďalej spracovávať, pokiaľ nepreukáže legitímny dôvod tohto spracovania, ktorý má prednosť pred Vašim záujmom a právami, alebo s ohľadom na právne nároky.

Vaše právo vzniesť námietku proti priamemu marketingu:

Máte právo vzniesť námietku proti priamemu marketingu vprátane prípadu profilovania analýzy pre účely priameho marketingu.
Svoju požiadavku na vylúčenie z priameho marketingu môžete zadať týmito cestami:
* pomocou e-mailu alebo iných kontaktných údajov uvedených na internetových stránkach spoločnosti

Právo na obmedzenie:

Máte právo požiadať Courlux o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov za týchto okolností:
*ak vznesiete námietku proti spracovaniu na základe legitímneho záujmu spoločnosti Courlux, spoločnosť Courlux obmedzí všetky spracovania takýchto údajov, než dôjde k overeniu legitimity záujmu.
*ak sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje nesprávne, musí Courlux obmedziť všetky spracovania takýchto údajov, než dôjde k overeniu presnosti osobných údajov.
*ak je spracovanie nezákonné, môžete napadnúť výmaz osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania Vašich osobných údajov.
*pokiaľ Courlux osobné údaje už nepotrebuje, ale požadujú sa pri obhajobe právnych nárokov.

Ako môžete uplatňovať svoje práva?

Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne a preto sú Vám k dispozícii operátori/operátorky zákazníckeho servisu, zodpovední za vybavovanie Vašich požiadaviek.

Poverenec pre ochranu osobných údajov:

Pre zaistenie súvislého spracovania Vašich osobných údajov priamym, presným a zákonným spôsobom sme menovali poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorého môžete kontaktovať na dataprotection@courlux.com s predmetom e-mailu v tvare DPO (Data Protection Officer).
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: 
Ak sa domnievate, že spoločnosť Courlux spracováva Vaše osobné údaje nesprávne, môžete nás kontaktovať. Rovnako máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Aktualizácia Zásad ochrany osobných údajov:

Môže vzniknúť potreba aktualizovať naše Zásady ochrany osobných údajov. Aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov je vždy k dispozícii na našich webových stránkach. Budeme Vás informovať o akýchkoľvek materiálnych zmenách v  rámci Zásad ochrany osobných údajov, ako napríklad o účele používania Vašich osobných údajov, o identite kontrolóra či o Vašich právach.