Pełna wersja polityki ochrony danych osobowych.

W Courlux uważamy ochronę danych osobowych za jeden z naszych priorytetów. Z tego powodu zobowiązujemy się do zachowania otwartości i przejrzystości w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.
W tym celu wdrożyliśmy politykę, która określa zasady, na podstawie których przetwarzane   i chronione są twoje dane osobowe.

Kto weryfikuje moje dane osobowe?

Weryfikacja danych osobowych, które nam przekazujesz, jest przeprowadzana przez Courlux International S.A. Podobnie Courlux International S.A. odpowiada za twoje dane osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Courlux International
Route de la Broye 117
1623 Semsales
Szwajcaria
Upoważniony przedstawiciel: Lars Enström
VAT nr CHE - 112.040.774 VAT

Gdzie są przechowywane moje dane osobowe?

Dane, które zbieramy od Ciebie, są przechowywane w Szwajcarii, a także mogą być przesyłane i przetwarzane w krajach w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub poza nim. Wszelkie takie przekazywanie twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przesyłane poza EOG, Courlux stosuje takie środki zabezpieczające, jak Standardowe klauzule umowne i Privacy Shield w odniesieniu do krajów dla których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Kto ma dostęp do moich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są udostępniane w ramach Grupy Courlux i jej partnerów umownych.
Twoje dane osobowe nigdy nie będą dostarczane, wymieniane lub sprzedawane w celach marketingowych stronom trzecim spoza Grupy Courlux. Dane osobowe przekazywane stronom trzecim służą wyłącznie do świadczenia naszych usług.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Poinformujemy Cię w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania danych osobowych, które zbieramy od Ciebie, czy ujawnienie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy prawa, wymagane do celów umownych, lub opcjonalne. W stosownych przypadkach określamy konsekwencje Twojej decyzji o nieprzekazywaniu Twoich danych osobowych.

Jakie są moje prawa?

Prawo dostępu:

W każdej chwili masz prawo żądać informacji dotyczących danych osobowych, które przechowujemy. W tym celu możesz skontaktować się z Courlux, który prześle Ci odpowiednie informacje przez e-mail.

Prawo do przenoszenia danych osobowych:

Ilekroć Courlux przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych osobowych w formacie uporządkowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego, który zostanie dostarczony Tobie lub innej osobie. To prawo dotyczy wyłącznie danych osobowych, które nam przekazałeś.

Prawo do poprawiania:

Masz prawo żądać korekty swoich danych osobowych w przypadku, gdy twoje dane osobowe są niepoprawne i masz prawo do uzupełniania niekompletnych danych osobowych.
Jeśli posiadasz konto w Courlux, możesz modyfikować swoje dane osobowe w ustawieniach swojego konta poprzez chroniony hasłem dostęp do strony Courlux.

Prawo do usunięcia:

W każdej chwili masz prawo zażądać usunięcia wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez Courlux, z wyjątkiem następujących sytuacji:
* Masz otwartą sprawę w dziale obsługi klienta
* Masz zlecenie w toku, które nie zostało wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
* Masz zadłużenie w stosunku do firmy Courlux, niezależnie od metody płatności
* Jesteś podejrzany/a o nadużycie naszych usług lub niewłaściwie wykorzystałeś/łaś nasze usługi w ciągu ostatnich czterech lat
* Twój dług został przypisany osobie trzeciej w ciągu ostatnich trzech lat lub w ubiegłym roku w przypadku śmierci klienta
* Jeśli dokonałeś/aś zakupu, twoje dane osobowe związane z transakcją zostaną zachowane do celów księgowych

Prawo do zaskarżania przetwarzania w oparciu o uzasadnioną podstawę:

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez Courlux Twoich danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes. Courlux powstrzyma się od dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że Courlux wykaże, że istnieje uzasadniona podstawa w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które będą miały pierwszeństwo przed Twoimi interesami i prawami, lub jeżeli Courlux wykaże uzasadnienie prawne dla takiego przetwarzania.

Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego:

Masz prawo sprzeciwić się marketingowi bezpośredniemu, w tym opartym na profilowaniu i analizom do celów marketingu bezpośredniego.
Możesz poprosić o wyłączenie z marketingu bezpośredniego przy użyciu następujących metod:
* Korzystając z poczty e-mail lub innych danych kontaktowych podanych na stronie internetowej firmy

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Masz prawo zażądać od Courlux ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących okolicznościach:
* Jeśli sprzeciw przetwarzania oparty jest na istnieniu uzasadnionego interesu Courlux, Courlux ograniczy przetwarzanie wszystkich danych osobowych do czasu zweryfikowania istnienia uzasadnionej podstawy.
* Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, Courlux musi ograniczyć przetwarzanie takich danych osobowych do czasu sprawdzenia poprawności danych osobowych.
* Jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, możesz sprzeciwić się usunięciu danych osobowych i zażądać zamiast tego ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
* Jeśli Courlux nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale dane osobowe są wymagane do obrony roszczeń prawnych.

Jak mogę korzystać z moich praw?

Ponieważ bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych osobowych, konsultanci obsługi klienta są gotowi odpowiedzieć na twoje pytania i prośby.

Inspektor ochrony danych:

Aby zapewnić ciągłość przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób bezpośredni, dokładny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem dataprotection@courlux.com. Prosimy w polu tematu e-mail wpisać DPO (Data Protection Officer - inspektor ochrony danych).

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego:

Jeśli uważasz, że Courlux przetwarza Twoje dane osobowe w nieprawidłowy sposób, możesz skontaktować się z nami. Ponadto, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Aktualizacje Polityki Ochrony Danych Osobowych:

Może zaistnieć konieczność zaktualizowania naszej Polityki ochrony danych osobowych. Aktualna wersja Zasad ochrony danych osobowych jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w Polityce ochrony danych osobowych, takich jak cele, dla których używane są Twoje dane osobowe, tożsamość administratora i twoje prawa.