Értékesítési és reklamációs feltételek

A jelen Értékesítési és reklamációs feltételekben foglalt szabályok a Courlux International SA (székhelye: Route de la Broye 117, CH – 1623 Semsales, Switzerland, Svájc, cégjegyzékszáma: CH-217-3531930-1) (a továbbiakban az „Eladó“) áruértékesítési tevékenységének keretében az ügyféllel (a továbbiakban a „Vevő“) kötött adásvételi szerződés általános feltételeit tartalmazzák. Ezen feltételek szövege és egyéb fontos információk rendelkezésre állnak a www.courlux.com/hu/flexifront weboldalon, vagy az Eladónak a Magyarország területén lévő ügyfélszolgálatán (a továbbiakban: az „Ügyfélszolgálat“).

Az áru megrendelése és az adásvételi szerződés megkötése. Az adásvételi szerződés akkor kerül megkötésre, amikor a Vevő az Eladó által telefonos értékesítés esetén szóban, interneten keresztüli jogügylet esetén írásban tett ajánlatot elfogadja, illetve megrendelő kupon kitöltésével és annak visszaküldésével Eladó részére. Az adásvételi szerződés annak megkötését követően automatikusan kiegészül a jelen Értékesítési és reklamációs feltételekkel, amennyiben a Vevő annak kézhezvételét követő 14 naptári napon belül nem jelzi, hogy azt nem fogadja el. Amennyiben a Vevő nem fogadja el a jelen Értékesítési és reklamációs feltételekben foglaltakat, az Eladónak nem áll módjában a megrendelést teljesíteni, és ennek megfelelően ezen nyilatkozat a megkötött adásvételi szerződést felbontja. Az adásvételi szerződésre a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormányrendelet rendelkezései irányadóak.

A személyes adatok kezelése. Megrendelésével a Vevő hozzájárul a saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezései alapján.Az átadott személyes adatokat az Eladó kezeli a megrendelés végrehajtása, valamint az adásvételi szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében. Az Eladó a Vevő adatait (a Vevő keresztneve, vezetékneve, címe, telefonszáma és e-mail címe) olyan célokra, amelyek nem kifejezetten az Eladó szerződéses jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítésére, hanem marketing célokra irányulnak, így reklámanyagok Vevőnek történő küldésére, kizárólag a Vevő előzetes hozzájárulásával kezelheti. A hozzájárulásnak tartalmaznia kell a nyilatkozó nevét, azon adatok körét, amelynek kezeléséhez a nyilatkozattevő hozzájárul, továbbá azt, hogy a hozzájárulása önkéntes, és azt a megfelelő tájékoztatás birtokában teszi a nyilatkozattevő. A marketing célokból történő adatkezeléshez való hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonható, ennek megfelelően az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart. A hozzájárulás visszavonását az Ügyfélszolgálat címére postai úton, vagy elektronikus levél formájában kell megküldeni, úgy, hogy a nyilatkozattevő személye egyértelműen azonosítható legyen. A Vevő személyes adatait, azaz a keresztnevét, vezetéknevét és lakcímét az Eladó a Vevő előzetes, kifejezett hozzájárulásával átadhatja más meghatározott adatkezelőnek. A személyes adatok feldolgozását a Photel Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7100 Szekszárd, Alkotmány utca 17., cégjegyzékszáma: 17-10-001242) végzi, mint adatfeldolgozó. Az adatokhoz az Eladónál és Adatfeldolgozónál azon alkalmazottak férhetnek hozzá, akik értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati munkát végeznek. A Vevőnek joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, így az adatkezelés céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik, milyen célból kapják és kapták meg az adatokat. A Vevő kérheti helytelen adataiknak helyesbítését, illetőleg bizonyos feltételek mellett törlését is. A rendszerben tárolt személyes adataival kapcsolatos kérdéseivel a Vevő az Ügyfélszolgálathoz fordulhat.

Az áru kézbesítése. A Vevő megrendelése esetén az árut a Courlux International SA, mint Eladó postai küldeményként vagy egy más, erre a célra megfelelő kézbesítő igénybevételével kézbesíti a Vevőnek, mint fizikai személynek, aki egyben az áru címzettje is. Ennek következtében a Vevőnek a kiszámlázott díjon kívül többletköltsége nem keletkezik. A Vevő nem jogosult a termék árát a kézbesítőnek kifizetni, tekintettel arra, hogy az nem utánvételes áruként kerül kiküldésre. A kézbesítéssel kapcsolatos bármilyen problémával a Vevő köteles haladéktalanul az Ügyfélszolgálathoz fordulni, tekintettel arra, hogy a küldemény után az Eladónak követelése áll fenn a Vevővel szemben, amely követelését követelésbehajtási iroda útján is érvényesítheti. Az áruszállítás időközének /intervallumának/ változása vagy visszavonása esetén a Vevő a magyarországi Ügyfélszolgálattal veheti fel a kapcsolatot.

A vételár és a fizetési feltételek. Az első/ kezdő csomagot kedvezményes áron (plusz a posta- és csomagolási költség) biztosítja az Eladó a Vevő számára. A további küldemények szállítása megrendeléskor megbeszélt/rögzített időpontban történik, s azt a Vevő bármikor, saját szüksége szerint módosíthatja. A következő küldemények ára és a postázási és csomagolási költségek összege a Courlux International S.A. társaság aktuális árajánlata szerint alakul. Az aktuális árajánlatról a Vevő az áru megrendelése alkalmával kap tájékoztatást, megrendelésének írásbeli igazolásával, illetve promóciós anyagokon keresztül. Az Eladó fenntartja az árváltoztatás jogát előzetes figyelmeztetés nélkül, amely esetén a Vevő azonnali hatállyal elállhat az adott termékre vonatkozó megrendeléstől. Ezen információk rendelkezésre állnak a magyarországi ügyfélszolgálatnál is. A szállított áruhoz egy számla és egy befizető lap van mellékelve, amely az áru vételárát tartalmazza. A Vevőnek az összeg kiegyenlítésére legkésőbb a számlán kimutatott esedékesség napjáig van lehetősége. Abban az esetben, ha a Vevő fizetési késedelembe esik,az Eladó a Vevőre hárítja át az igényérvényesítés költségeit. Az Eladó a ki nem fizetett számlára vonatkozóan írásbeli figyelmeztetést küld részére, és a korábban számlázott árhoz 890,- Forint összegű kezelési költséget számol hozzá, illetve jogosult érvényesíteni a késedelmi kamat követelését is. Amennyiben a Vevő nem fizeti meg a vételárat a hozzászámolt kezelési költséggel együtt a figyelmeztető levélben feltüntetett határidőig, az Eladó a számlára vonatkozóan írásbeli fizetési felszólítást küld a Vevőnek és a számlázott összeghez további 890,- Forint összegű kezelési költséget számít hozzá. Amennyiben a Vevő nem fizeti meg a vételárat és a kezelési költséget a fizetési felszólítás megküldését követően sem, az Eladó jogosult a Vevőre további, a követelés behajtásával összefüggő költségeket áthárítani (pl. a ki nem fizetett hátralék nyilvántartásával, kezelésével és behajtásával kapcsolatos költségeket, valamint az Adóssal való kapcsolattartás költségeit).
A Courlux International S.A jogosult követelése kezelésére, érvényesítésére az INTRUM JUSTITIA Zrt.-t (székhely: 1138 Budapest, Váci út 144-150.; honlap: http://www.intrum.com/hu) (továbbiakban: Követeléskezelő) megbízni és ezen célból, az e cél eléréséhez szükséges adatokat (a Megrendelő személyének beazonosításához és a követeléskezeléshez szükséges adatok, így név, cím, e-mail cím, telefonszám, valamint a követelés azonosításához szükséges adatok) részére átadni.
Amennyiben a követelés kezelése érdekében a fenti követeléskezelő cég igénybevételére kerül sor, úgy a Courlux International S.A jogosult a kintlévőség tőketartozásának 10%-a, de legalább 3 500,- Ft és legfeljebb 10 000,- Ft összegű követeléskezelési átalány felszámítására a Megrendelővel szemben.

A szerződéstől való elállás, felmondás, visszaküldés feltételei. A Vevő jogosult indoklás nélkül az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül, legfeljebb azonban az áru átvételétől számított 3 hónapon belül az adásvételi szerződéstől elállni. Amennyiben a Vevő úgy határoz, hogy eláll a szerződéstől, arról köteles értesíteni az Ügyfélszolgálatot. A Vevő az árut sértetlen állapotban köteles visszaküldeni az Ügyfélszolgálat útján az Eladó részére. Felbontott/felhasznált áru nem küldhető vissza. A Vevő viseli a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Az Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Vevő jogosult a fenti 14 naptári napos határidő elteltét követően is bármikor az adásvételi szerződést az Ügyfélszolgálat címére küldött írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal a jövőre nézve felmondani.

A jelen Értékesítési és reklamációs feltételek módosítása. Az Eladó jogosult bármikor a jelen Értékesítési és reklamációs feltételeket egyoldalúan módosítani. Amennyiben a jelen Értékesítési és reklamációs feltételek módosításra kerülnek, azt az Eladó honlapján köteles nyilvánosságra hozni, továbbá a következő küldeményben arról a Vevőt értesíteni. A Vevő, amennyiben nem fogadja el a módosítást, a szerződést a jövőre nézve bármikor felmondhatja.

Reklamációk. Az Eladó szavatolja, hogy a termék megfelel az arról adott tájékoztatásban foglaltaknak, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas. A Vevő a kézbesített árut köteles haladéktalanul ellenőrizni és amennyiben a terméken bármilyen hibát talál, köteles erről az Eladót tájékoztatni. A reklamációról szóló értesítésben pontosan meg kell jelölni az árun talált hibákat. A reklamációt, a hibás áruval együtt a Vevő az Ügyfélszolgálat címére küldheti el. Az Eladó a kézbesített reklamációt haladéktalanul, de legkésőbb annak beérkezését követő 30 napon belül köteles megvizsgálni, és a hibás árut az Eladó, a Vevő kérésére köteles kicserélni.

Kapcsolattartás és a Courlux ügyfélszolgálata. Az Eladót a FlexiFront márka ügyeiben írásban az Ügyfélszolgálat címén: Photel Zrt., Jelige: Ügyfélszolgálat - FlexiFront, Pf.: 400; 1461 Budapest lehet megkeresni. Tájékozódni továbbá (06-1) 430 6111- es telefonszámon, az ugyfelszolgalat@flexifront.com e-mail címen, vagy a (06-1) 453 5301 faxszámon lehet. Az Eladóval való bármely fenti kapcsolattartáskor a Vevő beazonosítása az ügyfélszámán keresztül történik, ezért a Vevő ezen ügyfélszámra köteles hivatkozni.