Obchodní podmínky

V těchto Obchodních a reklamačních podmínkách jsou stanoveny podmínky, za kterých společnost Courlux International SA se sídlem Route de la Broye 117, CH - 1623 Semsales, Switzerland, IČ: CH-217-3531930-1 (dále jen "prodávající") prodává zboží zákazníkům osloveným aktivním telemarketingem, formou nabídkového letáku nebo internetovou prezentací (dále jen "kupující") na jejichž základě proběhne objednání zboží a objednáním zboží kupující potvrzují svou akceptaci těchto Obchodních a reklamačních podmínek. Text těchto podmínek a další důležité informace jsou také k dispozici na webové stránce www.courlux.com nebo na zákaznickém servisu v ČR pro značku Body International.

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující objedná zboží ústně na základě komunikace s operátorem telemarketingu nebo písemně odesláním vyplněného objednacího kuponu. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Zpracování osobních údajů. Pokud uživatel poskytne své osobní údaje, např. při registraci, předplacení služby či koupi produktu, bude informován o jejich zpracování a souhlasu s tímtéž. Společnost Courlux International SA vede evidenci svých klientů a uživatelů, kteří se u společnosti zaregistrovali nebo si u ní zakoupili produkt. Evidence obsahuje osobní údaje, jako např. jméno, poštovní adresu, telefonní číslo, elektronickou adresu, informace týkající se doručování, platby a koupě, profilované údaje o adrese a údaje vycházející z užívání digitálních služeb. Údaje jsou společností Courlux International SA využívány za účelem fakturace, poskytování informací, doručování produktů a dále pro marketingové a statistické účely a pro potřeby vývoje nových produktů. Údaje mohou být použity k tomu, aby společnost Courlux International SA (a v případě potřeby naši partneři) mohla upravit obsah, reklamu a nabídky dle potřeb klientů. Údaje jsou analyzovány a rozděleny do skupin k dalšímu výběru, prioritizaci a plánování kontaktů s klientem/uživatelem. S údaji souvisí jeden či více indikátorů, které jsou spojené s konkrétním typem webové služby a marketingové komunikace zaměřené na uživatele, tzv. profilování. Klienti společnosti Courlux International SA a její registrovaní uživatelé souhlasí s tím, že marketingová sdělení mohou být poskytována poštou, telefonicky či elektronickou komunikací a formou textů, jakož i prostřednictvím dalších digitálních kanálů. Marketing prostřednictvím elektronické korespondence a krátkých textových zpráv upravuje zákon o marketingu. Osobní údaje mohou být poskytnuty partnerům společnosti. Příslušnému orgánu mohou být osobní údaje poskytnuty, pouze je-li to vyžadováno ze zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu. Všichni uživatelé jsou oprávněni bezplatně odvolat svůj souhlas, vyžádat si opravu/výmaz nesprávných údajů nebo si vyžádat výpis z evidence v písemné podobě. Výpisy mohou být rovněž vyžádány z evidence společnosti Courlux International SA vedené pro účely doručování, v níž jsou k dispozici podrobné informace o vašich předplacených službách. Máte rovněž právo zamezit využívání svých údajů pro marketingové účely. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu, po kterou existuje váš uživatelský vztah, a následně po té, nebo v souladu s předchozím souhlasem. Souhlas je platný, jakmile ho uživatel sám poskytne, jeho platnost nekončí nevyužíváním služeb a souhlas ani není závislý na koupi produktů.

Dodání zboží. Prezentaci a zboží prodávající dodává prostřednictvím obyčejné poštovní zásilky k tomu určeného autorizovaného doručovatele, který zajistí dopravu a dovoz jménem kupujícího jakožto fyzické osoby a příjemce zboží, což nevyžaduje žádné další náklady pro kupujícího. V případě jakéhokoliv problému s doručením (nedoručením zásilky) je potřeba kontaktovat zákaznický servis co nejdříve, protože za zásilkou zůstává neuhrazená pohledávka, která může být, jako krajní řešení, předána inkasní kanceláři k vymáhání. Při změně intervalu nebo zrušení dodávek zboží stačí kontaktovat zákaznický servis v ČR.

Kupní cena a platební podmínky. Prezentace zboží je kupujícímu zaslána zdarma (kupující hradí pouze poštovné a balné). Pravidelné zásilky zboží jsou kupujícímu zasílány v předem dohodnutém intervalu, který si kupující může kdykoliv upravit dle své vlastní potřeby. Cena doplňujících balení a částka za poštovné a balné se řídí aktuální cenovou nabídkou společnosti Courlux International S.A. a zákazník je s ní seznámen při objednávce zboží, v písemném potvrzení objednávky a dále prostřednictvím propagačních materiálů. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny bez předchozího upozornění. Tyto informace jsou také k dispozici na zákaznickém servisu v ČR. K dodanému zboží je přiložena faktura a složenka obsahující kupní cenu zboží, kterou kupující uhradí co nejdříve, nejdéle však do doby splatnosti uvedené na faktuře. Kupní smlouvu může kupující kdykoliv vypovědět, a to zasláním písemné výpovědi prodávajícímu na adresu zákaznického servisu v ČR, případně telefonicky na uvedených kontaktech. V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou faktury, zašle prodávající kupujícímu upozornění o nezaplacení a k fakturované ceně bude připočítán administrativní poplatek ve výši 79 Kč. Pokud kupující neuhradí kupní cenu navýšenou o administrativní poplatek ani v lhůtě určené v upozornění o nezaplacení podle předcházející věty, prodávající zašle kupujícímu upomínku o nezaplacení a k fakturované sumě bude účtovaný další administrativní poplatek ve výši 79 Kč. Pokud kupující neuhradí kupní cenu a administrativní poplatek ani po zaslání upomínky, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu další poplatky spojené s vymáháním pohledávky (například úrok z meškání v zákonné výši či náhradu nákladů spojených s evidencí, administrativou a vymáháním nedoplatku, jako i náklady komunikace s dlužníkem).

Odstoupení od smlouvy. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se kupující rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, oznámí tuto skutečnost  prodávajícímu prostřednictvím některého z uvedených kontaktů. Zboží nepoškozené a zabalené v původním balení kupující zašle na adresu zákaznického servisu v ČR. Po předchozí telefonické domluvě je také možné zboží vrátit osobně, případně vyřídit i jiný požadavek na smluvním zákaznickém servisu v Praze nebo v Pardubicích. V případě, že kupující zboží poškodil, zaniká nárok na vrácení zboží, nedohodne-li se s prodávajícím jinak. Již zakoupené a zaplacené zboží zůstává ve vlastnictví kupujícího.

Reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem, kdy kupující zboží převezme. Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat bez zbytečného odkladu po dodání a bezodkladně informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Všechny reklamace musí kupující uplatnit nejpozději do konce záruční doby. V oznámení o reklamaci musí být popsány zjištěné vady zboží a musí zde být uvedeno telefonní číslo, na kterém bude kupující k zastižení. Reklamaci včetně vadného zboží kupující doručí na adresu zákaznického servisu v ČR. Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu po jejím doručení, nejpozději do 30 dnů. Prodávající vadné zboží kupujícímu vymění za zboží bezvadné. Tím nejsou dotčena další práva kupujícího vyplývající z právních předpisů.

Kontakty na zákaznický servis v ČR. Prodávajícího lze písemně kontaktovat přes zákaznický servis v ČR pro značku Body: P.O. Box č. 54, 225 54 Praha 025. Telefonicky lze informace získat na tel.: 283 08 08 04, e-mail: cz@courlux.com. Při veškeré komunikaci se zákaznickým servisem uvede kupující, pokud je to možné, své zákaznické číslo.

O Cookies. Společnost Courlux International SA používá tzv. cookies a další podobné funkce ke zjišťování toho, jak jsou digitální služby společnosti využívány, a k zohlednění potřeb a zkušeností uživatele. Cookies tvoří malé textové soubory a na internetu patří mezi široce využívané nástroje. Tyto soubory jsou rozpoznávány a ukládány prohlížečem v zařízení používaném k návštěvě internetových stránek. Klienti společnosti Courlux International SA a její registrovaní uživatelé souhlasí s používáním cookies.
 
Prodejcem výrobků je: Courlux Int. SA, Route de la Broye 117, 1623 Semsales, Švýcarsko. CH-217-3531930-1